@ Om NVG/Regler/Nettverksgruppas grunnregler og formål - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Om NVG/Regler/Nettverksgruppas grunnregler og formål

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk
Nettverksgruppas grunnregler og formål.

  Revidert ut fra NVGs gamle reglement av styret v/btd 2001-12-05
  Endret av NVGs generalforsamling, 2001-12-19
  Vedtatt av NVGs generalforsamling, 2001-12-19
  Endret av NVGs generalforsamling, 2003-11-12
  Endret av NVGs generalforsamling, 2021-12-16
  
1. Formål

  Nettverksgruppa (NVG) skal legge forholdene til rette for medlemmer
  som ønsker å bruke og lære om Internett, datanettverk og datamaskiner
  som kommunikasjonsmedium. NVG skal være en forening for sosial og
  faglig utfoldelse innen data og informasjons,- og
  kommunikasjonsteknologi.
  
2. Organisasjon

2.1 Forening

  NVG er en forening for datainteresserte studenter og ansatte ved NTNU
  og tett tilknyttede organisasjoner og institusjoner.
  
2.2 Generalforsamling

  Generalforsamlinga er NVGs høyeste organ. Alle medlemmer av NVG har
  rett til å møte til generalforsamling.
  
  Generalforsamling skal avholdes hvert semester.
  
  Generalforsamlinga skal annonseres med minst tre ukers varsel.
  
  Saksliste med saksinformasjon skal være tilgjengelig minst 1 uke før
  generalforsamlinga.
  
  Det kreves mer enn 50% oppslutning blant de fremmøtte medlemmer for å
  fatte vedtak på generalforsamlinga.
  
  Styre og kasserer skal presentere regnskap og budsjett for
  generalforsamlinga. Generalforsamlinga godkjenner disse.
  
  Alle NVGs medlemmer kan fremme saker til generalforsamlinga. Disse må
  være styret i hende senest 2 uker før generalforsamlinga.
  
  Medlemmer som ikke møter kan gi andre medlemmer fullmakt til å stemme for seg. Fullmakt må være skriftlig og signert (fysisk eller digitalt), og må være styret i hende senest to dager før generalforsamlinga.
  
  Generalforsamlinga er eneste organ som kan endre NVGs reglementer.

  Oppmøte via videosamtale teller likt som fysisk oppmøte på generalforsamlingen.
  
2.3 Styre

  Styret er NVGs høyeste organ mellom generalforsamlingene og velges av
  generalforsamlinga.
  
  Styret velges for et halvt år av gangen, bortsett fra leder, som
  velges i høstsemesteret, og for ett år av gangen. Det nye styret
  overtar styreansvar på første styremøte etter generalforsamling, som
  skal være et konstituerende styremøte. Alle styremedlemmer må være
  medlemmer i NVG.
  
  Leder skal være student eller ansatt ved NTNU.
  
  Styret består av seks medlemmer. Generalforsamlinga kan vedta å utvide
  eller redusere antallet styremedlemmer med inntil to for det kommende
  halve året.
  
  [Merknad: Leder og styrets medlemmer skal oppdateres i Frivillighetsregisteret.]

  Styret fordeler selv verv på konstituerende styremøte. Følgende verv
  skal fordeles: Nestleder, sekretær, kasserer og PR-ansvarlig.
  Øvrige er styremedlemmer.
  Styret kan, om det ønsker det, gjøre et styremedlem spesielt ansvarlig for
  sosiale arrangementer.
  
  Leder kan ikke være nestleder, sekretær eller kasserer. Nestleder skal
  holde seg oppdatert med leders arbeid, og skal når som helst, dersom
  det blir nødvendig, kunne overta for leder, midlertidig, eller frem
  til første generalforsamling. Dersom nestleder er sekretær eller
  kasserer, overlates dette verv til et annen styremedlem dersom
  nestleder må overta som leder.
  
  Det skal også velges to vararepresentanter, disse er ikke personlige
  representanter, og den med høyest antall stemmer er 1.
  vararepresentant.
  Alle verv unntatt nestleder kan innesittes av varamedlemmer til styret.
  Varamedlem vil da ha møteplikt til styremøter, men ikke stemmerett med
  mindre ordinært styremedlem er fraværende.
  
  Styret disponerer NVGs konti.
  
  Styret må rette seg etter pålegg fra generalforsamlinga og stiller til
  ansvar ovenfor denne.
  
2.4 Styremøter

  Styret møtes så ofte som nødvendig, dog minst en gang pr. måned. Alle
  NVGs medlemmer har adgang til styremøtene, med mindre konfidensielle
  og/eller personrelaterte saker diskuteres. Møtene annonseres, og
  møtereferat gjøres kjent for medlemmene.
  
  Styret er vedtaksdyktig når 50% av styremedlemmene er til stede.
  Vedtak i styret krever mer enn 50% oppslutning av de fremmøtte
  styremedlemmer. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
  
2.5 Ekstraordinær generalforsamling

  Styret kan kalle inn til ekstraordinær generalforsamling når det måtte
  ønske det. Dersom minst 15 medlemmer ønsker det, skal det også kalles
  inn til ekstraordinær generalforsamling. Ved en ekstraordinær
  generalforsamling, gjelder de samme reglene som for en ordinær
  generalforsamling, men det er ikke nødvendig å behandle regnskap,
  budsjett, eller valg, med mindre det er spesielt ønske om dette.
  
3 Medlemskap

3.1 Hvem kan bli medlem

  For å bli medlem av NVG må man være eller ha vært student eller ansatt ved NTNU.
  
  Unntaksvis kan alle som er i en forsknings- eller utdanningssituasjon søke
  styret om opptak i NVG. Søknaden leveres skriftlig, og skal behandles av
  styret på neste styremøte. Styret avgjør i hvert enkelt tilfelle om
  søkeren skal innvilges medlemskap. Styret kan etterspørre informasjon
  fra søker før vedtak fattes. Vedtak bør begrunnes i styremøtereferat.
  Dersom medlemskap innvilges, vil søker være en fullverdig NVG-medlem
  med tilhørende retter og plikter, men begrensinger kan forekomme da
  NVG er underlagt NTNUs reglementer.
  
  Styret kan innvilge midlertidig medlemskap i tilfeller der personer
  ikke innfrir overnevnte krav om medlemskap, men deltar i prosjekt i
  regi av NVG.
  
  Generalforsamlinga vedtar medlemskontingent og definerer medlemsår.
  Disse defineres i eget dokument; "Medlemskontingent og tjenester i
  NVG." Dette dokumentet vedtas separat av generalforsamlinga.
  
  NVG-medlemmer som endrer personlige forhold, og ikke lengre oppfyller
  de generelle medlemskravene, kan fortsatt være medlemmer av NVG, men
  vil da kunne oppleve begrensninger under de reglementer NVG er pålagt
  å følge.
  
3.2 Medlemsfordeler

  Alle NVGs medlemmer har rett til å bruke NVGs maskiner. Dette er
  konkret definert i eget dokument; "Reglement for bruk av
  Nettverksgruppas maskiner" som vedtas separat av generalforsamlinga.
  
  Alle medlemmer har rett til å benytte de eiendeler som disponeres av
  nettverksgruppa.
  
  Alle medlemmer kan benytte NVGs lokaler og de maskiner som til en hver
  tid finnes der.
  
  Medlemmer kan sette opp private maskiner på NVG, detaljer om dette
  finnes i eget reglement; "Regler for private maskiner på NVG"
  som vedtas separat av generalforsamlinga.
  
3.3 Medlemsplikter

  Alle medlemmer plikter å rette seg etter de regler som til en hver tid
  gjelder for NVG, og de vedtak som fattes av styret.
  
  Medlemmene plikter å rette seg etter de reglement som NVG er
  underlagt, derunder NTNUs IT-reglement.
  
  Medlemmene skal ikke gjøre noe som kan sette NVG eller NTNU i vanry.
  
  Regler for bruk av NVGs maskiner er definert i eget dokument;
  "Reglement for bruk av Nettverksgruppas maskiner"
  som vedtas separat av generalforsamlinga.
  
3.4 Medlemskapets varighet

  Man er medlem til man melder seg ut eller blir ekskludert av styret.
  
4. Mislighold

  Brudd på Nettverksgruppas regler kan føre til midlertidig eller
  permanent utestengelse fra NVG.
  
  Styret kan, etter skriftlige avdarsler, og med skriftlig begrunnelse
  velge å ekskludere medlemmer som styret mener ikke følger NVGs
  reglement. Eksklusjon kan ankes til generalforsamlinga.
  Permanent ekskludering gjelder i tilfelle anke
  frem til første ordinære generalforsamling, der den skal tas opp til
  behandling. Ekskluderingsvedtak krever 2/3 flertall i både styre og
  generalforsamling.
  Eksklusjonen trer i kraft umiddelbart, også i tilfelle anke til
  generalforsamlinga.

  Midlertidig eksklusjon kan tilbakekalles og erklæres ugyldig av
  generalforsamlinga.
  
  Medlem har ikke rett til noen form for refusjon for eksklusjonsperioden,
  selv om den skulle oppheves av generalforsamlinga.

  Styremedlem som er direkte involvert i utestengingssak er inhabil i
  styrets behandling av saken.

  Ekskluderte medlem har møte og talerett på generalforsamlinga når
  eksklusjonssaken diskuteres. Dersom ekskluderte medlem ikke møter, kan
  generalforsamlinga velge å behandle anke uten ekskluderte medlem til stede.
  
5. Endringer i NVGs reglementer

  Generalforsamlinga kan vedta endringer i NVGs reglementer med 50%
  flertall.
  
  
  btd@nvg 2003-08-16